Materiał Partnera

Egzaminy dla techników dentystycznych

Egzaminy dla techników dentystycznych
Technik dentystyczny to popularny kierunek nauki w szkołach policealnych. Jej celem jest przygotowanie do wykonywania zawodu. Warunkiem uzyskania uprawnień do pracy jest zaliczenie przedmiotów oraz zdanie egzaminu. Jak wygląda nauka na kierunku technik dentystyczny, jakie umiejętności wynosi się z zajęć i jak wygląda egzamin kończący tok edukacji w szkole policealnej?

Umiejętności absolwenta kierunku technika dentystyczna

Nauka w szkole policealnej kształcącej techników dentystycznych trwa pięć semestrów (dwa i pół roku). Co po tym czasie potrafi absolwent? Oczywiste jest, że technik dentystyczny powinien być zaznajomiony z budową uzębienia, anatomią szczęki, typami zębów i schorzeniami tego rejonu ciała. Wiedza ta służy mu do wykonywania czynności technicznych. Należą do nich: dobór materiałów protetycznych i ortodontycznych, projektowanie i tworzenie konstrukcji takich jak aparaty, szyny chirurgiczne, protezy czy implanty, formowanie koron zębów, naprawy i uzupełnienia protez i aparatów.
Praca technika dentystycznego wymaga szerokiej wiedzy, ale też  sprawności manualnej, którą trzeba wyćwiczyć – mówi specjalista z policealnego studium medycznego Dental Service w Szczecinie. – Dysponujemy sześciostanowiskowym gabinetem stomatologicznym, aby słuchacze mogli trenować umiejętności w warunkach, jakie zastaną w przyszłej pracy. Oprócz tego każdy student trzeciego i czwartego semestru wykonuje protezę akrylową dla pacjenta pod okiem instruktora z wieloletnim stażem.

Jak wygląda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika dentystycznego?

Potwierdzeniem wymienionych umiejętności jest zewnętrzny egzamin zawodowy nadzorowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Co trzeba o nim wiedzieć? Egzamin na technika dentystycznego może odbywać się w ciągu całego roku szkolnego. Termin jest ogłaszany z pięciomiesięcznym wyprzedzeniem przez dyrektora komisji okręgowej. Uczeń lub słuchacz, który chce przystąpić do egzaminu, powinien wypełnić pisemną deklarację i złożyć ją dyrekcji szkoły najpóźniej cztery miesiące przed terminem testu. Absolwenci powinni dodatkowo dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technika dentystycznego. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Pierwsza trwa 60 minut. Test zawiera 40 pytań zamkniętych. W odpowiedzi należy wybrać jedną z czterech możliwości. Druga polega na wykonaniu zdania zawartego w arkuszu na wcześniej przygotowanym stanowisku pracy. Zdający ma 10 minut na zapoznanie się z poleceniem, a następnie wykonuje je w czasie między 120 a 240 minut. Aby zdać część teoretyczną, trzeba udzielić poprawnych odpowiedzi na przynajmniej połowę pytań. Część praktyczną uważa się za zaliczoną, jeśli egzaminowany uzyska przynajmniej 75% punktów.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy